Algemene voorwaarden

Aanmelden/reserveren: U kunt zich zowel telefonisch als per mail aanmelden voor een workshop. Het minimale aantal deelnemers staat per workshop aangegeven. Tot twee weken voor aanvang van de workshop kunt u een optie nemen op een workshop, datum en tijd. Deze optie blijft een week in onze agenda staan. Binnen deze week kunt u een definitieve reservering maken of komt de optie te vervallen. Alleen schriftelijke en wederzijdse bevestiging wordt als bindend beschouwd , deze zal in principe via e-mail worden verstuurd.

Kosten: De kosten van de workshops staan bij de workshop vermeld. Alle genoemde bedragen van de workshops zijn incl. gebruik van gereedschap, materiaal en koffie, thee of iets fris, tenzij nadrukkelijk anders staat aangegeven.

Betaling: Een aanbetaling is niet noodzakelijk, u kunt op de dag zelf afrekenen. Pinnen is niet mogelijk, liefst gepast betalen.

Workshop thuis: Een workshop kan ook in uw eigen vertrouwde omgeving gegeven worden, dan hoeft u niet te reizen. Binnen de gemeentegrens van Waalwijk worden geen aanvullende reiskosten berekend. Indien we buiten deze grens naar u toe dienen te komen wordt 0,19 cent per kilometer gerekend (v.v.). De kosten worden u vooraf bekend gemaakt. Op locatie zorgt de klant voor de tafels, stoelen, aanwezigheid van toilet en water en wordt er zelf voor koffie, thee en/of limonade gezorgd.

Veiligheid: De deelnemer is verplicht de veiligheidsinstructies van de workshop-leider op te volgen. In het atelier wordt gewerkt met gereedschappen en oven. Het is verstandig om daar met kleding rekening mee te houden. Crearette heeft het recht een deelnemer die zich niet aan de aanwijzingen van workshop-leider houdt verdere toegang tot de workshop te ontzeggen.

Kleding: Tijdens workshops wordt er eventueel gewerkt met gereedschap, lijm (lijmpistool) en/of verf. Meestal wordt er gewerkt met acrylverf. Deze verf is met water te verdunnen, maar opgedroogd niet meer uitwasbaar. Wij verzoeken u hier rekening mee te houden, vermijd loszittende kleding, draag lang haar eventueel in een staart. Voor eventuele schade aan kleding of andere eigendommen zijn wij niet aansprakelijk. Schorten zijn aanwezig.

Annuleren: Uiteraard zien wij u heel graag op onze workshop. Echter soms gebeurt het dat er wordt afgezegd voor een workshop of dat men niet komt opdagen. Tot 1 week voor de geplande datum kan kosteloos worden geannuleerd. Daarna zijn we genoodzaakt om 20 euro annuleringskosten in rekening te brengen. Het minimale aantal deelnemers voor een workshop staat per workshop vermeld, bij eventuele annulering van 1 of meerdere personen betaalt u dus altijd het minimaal aantal personen.

Crearette behoudt zich het recht voor bij onvoldoende deelname of overmacht (zoals ziekte, ongeval of ernstige problemen in de directe familiesfeer) een workshop te annuleren of uit te stellen. Crearette zal in goed overleg een passend alternatief aanbieden. Crearette is niet aansprakelijk voor schade die deelnemer heeft geleden ten gevolge van wijziging of annulering van een workshop.

Auteursrechten: Alle rechten van het door Crearette verstrekte workshop-materiaal en de door haar verstrekte documentatie berusten bij Crearette, voor zover de rechten niet bij anderen berusten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Crearette is het niet toegestaan het workshop-materiaal en of de verstrekte documentatie in enigerlei vorm openbaar te maken of te verveelvoudigen of te gebruiken voor workshops die niet door Crearette worden verzorgd.

Aansprakelijkheid: Deelname aan een workshop is op eigen risico van de workshop deelnemer. De deelnemer wordt geacht zowel WA-verzekerd te zijn, als verzekerd te zijn tegen ongevallen. Crearette zal er uiteraard alles aan doen om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen doch Crearette is niet aansprakelijk, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Crearette, voor enige directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan (eigendom van) de workshop deelnemer. Crearette is evenmin aansprakelijk voor schade die deelnemer heeft geleden ten gevolge van wijziging of annulering van een workshop. Schade aan goederen en materialen, eigendom van het atelier of andere deelnemers, ontstaan door nalatigheid van de deelnemer is voor rekening van die deelnemer.

Bij een kinderfeestje is het verplicht dat er minimaal 1 ouder of verzorger gedurende het gehele feestje aanwezig is.

Fotografie: Tijdens workshops en kinderfeestjes worden foto’s gemaakt. Crearette mag – tenzij daar specifiek bezwaar tegen is gemaakt- deze foto’s gebruiken voor publicatie.

Privacy: Crearette zal de door u verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen. De gegevens zullen niet doorgeven worden aan derden.

Crearette behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen zonder vooraankondiging.