Privacy verklaring- AVG

Crearette heeft deze privacyverklaring opgesteld om duidelijk te maken dat wij hechten aan de privacy van opdrachtgevers en bezoekers van onze website. In het hierna volgende kunt u lezen hoe wij omgaan met informatie die wij verkrijgen.

Privacyverklaring:

Crearette, gevestigd aan Villa Waterviolier 23, 5146AL Waalwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Http://Crearette.nl, Villa Waterviolier 23, 5146AL Waalwijk, 0613282150, info@crearette.nl

Welke persoonsgegevens worden verwerkt:

Crearette verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Overzicht van de persoonsgegevens die door Crearette verwerkt worden: Voor- en achternaam, bedrijfsnaam, adres, postcode, woonplaats, emailadres, telefoonnummers, website, overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie,  telefonische en digitale communicatie (Whatsapp, Messenger, email, Facebook)

Met welk doel en op basis van welke grondslag Crearette persoonsgegevens verwerkt:

Crearette verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • Het afhandelen van de facturatie en betaling
  • Om uw gegevens te verwerken bij deelname aan prijsvragen en andere acties, zodat we u kunnen bereiken wanneer u iets gewonnen hebt.
  • Voor promotie van Crearette. Crearette vraagt altijd toestemming te mogen fotograferen en te filmen en om de foto’s en video opnamen te mogen gebruiken voor communicatiedoeleinden zoals publicatie op de website, social media, voor kranten en voor gebruik op folders en/of posters.
  • om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.
  • Om de website te verbeteren.
  • Crearette verwerkt ook persoonsgegevens waartoe zij wettelijk verplicht is.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat Crearette zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@crearette.nl, dan verwijdert Crearette deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Crearette neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Crearette) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Crearette bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Crearette hanteert voor de persoonsgegevens t.b.v. een workshop een standaard bewaartermijn van twee jaar. Dat wil zeggen dat persoonsgegevens van deelnemers aan een workshop uiterlijk twee jaar na het einde van de workshop worden verwijderd. Wanneer er een andere bewaartermijn geldt, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Crearette verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Crearette gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Het is mogelijk dat via embedded YouTube-video’s of Facebook-posts cookies op je computer worden opgeslagen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Crearette en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@crearette.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Crearette zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Crearette wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Crearette persoonsgegevens beveiligt:

Crearette neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alleen de noodzakelijke personen hebben toegang tot de gegevens, de toegang tot de gegevens is afgeschermd.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@crearette.nl

Websites van derden:

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring:

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden dan waar u ze voor heeft afgegeven.

Het is  aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.